အနည္းဆံုး 50000 က်ပ္ဖိုး၀ယ္ယူရုံျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုးသို. ပို.ေဆာင္ခ အခမဲ့ ရယူလိုက္ပါ။

Oxford cloth shoulder bag fashion handbag large capacity ladies


ပစၥည္းနံပါတ္ : 23276
Ks 65,900 Ks 33,100

Color Classification
 • Blue bottom flower large (send a single shoulder strap)
 • Vintage flower large (send a shoulder strap)
 • Black bottom coin large (send a shoulder strap)
 • Hundred Flowers Enlarged (Send a Shoulder Strap)
 • Ink Orchid Large (send a single shoulder strap)
 • Playing cards large (send a shoulder strap)
 • Paris style large (send a shoulder strap)
 • Hang dyed flower large (send a single shoulder strap)
 • Blue Graffiti Large (send a single shoulder strap)
 • Peony bloom large (send a single shoulder strap)
 • New graffiti large (send a shoulder strap)
 • Colorful print large (send a single shoulder strap)
 • Colorful print large (send a single shoulder strap)
 • Classical 琵琶 large (send a single shoulder strap)
 • Vintage Coin Large (Send a Shoulder Strap)
 • Red leaves large (send a single shoulder strap)
 • Blue leaf large (send a single shoulder strap)
 • Black jacquard large (send a single shoulder strap)
 • Jacquard hanging dyed flower large (send a single shoulder strap)
 • Jacquard Peony blooms large (send a single shoulder strap)
 • Jacquard blue graffiti large (send a shoulder strap)
 • Jacquard colorful print large (send a shoulder strap)
 • Jacquard Paris style large (send a shoulder strap)
 • Jacquard phoenix large (send a shoulder strap)
 • Red drawing picture large (send a single shoulder strap)
 • light grey
 • Dark gray
 • gray
 • Silver
 • Orange
 • ArmyGreen
 • Dark green
 • Fluorescent green
 • blue
 • Emerald
 • sky blue
 • Peacock blue