အနည္းဆံုး 50000 က်ပ္ဖိုး၀ယ္ယူရုံျဖင့္ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလံုးသို. ပို.ေဆာင္ခ အခမဲ့ ရယူလိုက္ပါ။

Children's lunch box cute primary and secondary school students insulated lunch box


ပစၥည္းနံပါတ္ : 18796
Ks 8,500 - 15,100

Color Classification
 • Blue rabbit with clapboard to send tableware
 • Pink rabbit with clapboard to send tableware
 • Yellow rabbit with clapboard to send tableware
 • Blue rabbit with partition to send tableware + bag
 • Pink rabbit with clapboard to send cutlery + bag
 • Yellow rabbit with partition to send tableware + bag
 • Blue rabbit with partition to send cutlery bag + cup
 • Pink rabbit with clapboard to send cutlery bag + cup
 • Yellow rabbit with partition to send cutlery bag + cup
 • Blue rabbit with partition to send tableware bag + soup bowl
 • Pink rabbit with clapboard to send tableware bag + soup bowl
 • Yellow rabbit with clapboard to send tableware bag + soup bowl
 • Tableboard without blue partition
 • No separator powder to send tableware
 • No partition blue to send tableware + bag
 • No separator powder to send tableware + bag
 • Nordic powder with separators to send tableware
 • Nordic blue belt separator to send tableware
 • Nordic powder with clapboard to send cutlery + bag
 • Nordic blue belt partition to send cutlery + bag
 • Double pink delivery tableware + bag
 • Double blue tableware + bag
 • Double pink delivery tableware + bag + soup bowl
 • Double blue tableware + bag + soup bowl