စည္းကမ္းႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

စည္းကမ္းနွင့္သတ္မှတ္ခ်က္မ်ား

mogozay.com ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အားအသံုးမျပဳခင္ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာဖတ္ရွဳပါ။ ဤစည္းကမ္းမ်ားကိ၂၀၀၄ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံအင္တာနက္အသုံးျပဳမႈ ဥပေဒအရ ျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ကြန္ျပဴတာစနစ္ျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီးအျခားစာရြက္စာတမ္း (သို႕မဟုတ္) ဒစ္ဂ်စ္တယ္လက္မွတ္မ်ား ပါရွိရန္မလိုအပ္ပါ။

(၁) မိတ္ဆက္

mogozay.com ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ (the "Site") မွႀကိဳဆုိပါသည္။ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမွာ ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ႏွင့္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ခြဲမ်ား၊လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊အျခားမီဒီယာမ်ားႏွင့္ပါတနာ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားအားလံုးတို႕တြင္ အက်ံဳး၀င္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို သင္လက္ခံနားလည္သည္ဟု သေဘာသက္ေရာက္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ အခ်ိန္မေရြးလိုအပ္သလုိ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပးစရာမလုိဘဲ ေျပာင္းလဲသည္႕အခ်ိန္မွစ၍ အက်ံဳး၀င္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ားကို အၿမဲဖတ္ရွဳရန္ အႀကံေပးလုိၿပီး ေျပာင္းလဲသည္႕အခ်ိန္တြင္ သင္ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနျခင္းျဖင့္အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လက္ခံနားလည္ေၾကာင္း မွတ္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္၏ သက္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လုိက္နာရန္သေဘာတူညီျခင္းမရွိလ်င္ အသံုးျပဳသူအျဖစ္ စာရင္းေပးသြင္းျခင္းမျပဳလုပ္ဘဲ ထြက္ခြာႏုိင္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အား MOGO COMPANY LIMITED ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ပိုင္ဆုိင္ပါသည္။

(၂) ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အားအသံုးျပဳျခင္း

အပိုဒ္ (က) သင္၏အေကာင့္

သင့္အားဝန္ေဆာင္မွဳေပးႏုိင္ရန္အတြက္ သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕လိုအပ္ပါသည္။ ကြ်္ႏုပ္တုိ႕ဘက္မွ သင္၏အခ်က္အလက္မ်ား မစစ္မွန္ဟုယူဆပါက ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ သင္၏အေကာင့္ႏွင့္ ပတ္စ္ေဝါ့မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ထိုသို႕ဖ်က္သိမ္းမွဳအတြက္ ကြ်္ႏုပ္တုိ႕ဘက္မွ မည္ကဲ့သို႕ေသာ တာဝန္ယူမွဳမ်ိဳးကိုမွ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ။

သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား ပတ္စ္ေဝါ့မ်ား အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ကိုယ္တုိင္ မေပါက္ၾကားေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ တစ္စံုတေယာက္က သင္၏အေကာင့္အားခိုးယူသံုးစြဲျခင္း၊ အလြဲသံုးျခင္း ျပဳလုပ္ပါက သင္၏တာဝန္သာျဖစ္သည္။ ထိုကဲသို႕ျဖစ္ပြားပါက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ထံသို႕ ခ်က္ျခင္း အေၾကာင္းၾကားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုျဖစ္ပြားမွဳအတြက္ သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္၏ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ရပ္တန္႕မည္ျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ျပထားသည္႕အတုိင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားအတြက္ သင့္ဘက္ကသာ တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိထားရမည္ျဖစ္သည္။

ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ ၀န္ေဆာင္မွဳ ႏွင့္ စပ္ဆက္၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္းသြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ျဖည္႕သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အေျပာင္းအလဲတစ္စံုတရာရွိပါက ခ်က္ခ်င္း ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ password မ်ားကို လံုၿခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းထားရွိရန္မွာ အသံုးျပဳသူ၏တာ၀န္သာျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ္ပိုင္အေကာင့္၊ password ႏွင့္ေဆာင္ရြက္ျပဳမူသမွ် ကိစၥအားလံုးမွာ အေကာင့္ပိုင္ရွင္တြင္သာ တာ၀န္ရွိပါသည္။ အကယ္၍ သင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သင့္အေကာင့္ႏွင့္password ကို အသံုးျပဳျခင္းမ်ိဳး ရွိလာခဲ့လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အား အသိေပးရပါမည္။ အထက္ပါေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ႕လွ်င္ ထုိသို႕အလြဲသံုးစားမွဳ တစ္စံုတရာ ျဖစ္ေပၚလာပါက ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ (သို႕) သြယ္၀ိုက္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိ၍ မည္သည္႕တာ၀န္ယူမွဳမ်ိဳးမွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႀကိဳတင္အသိေပးလုိပါသည္။

အပိုဒ္ (ခ) ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆုိင္ရာ

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အားအသံုးျပဳရာတြင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ကိုဖတ္ရွဳထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သင္ျဖည္႕သြင္းထားေသာသင္၏အခ်က္အလက္ႏွင့္ အသံုးျပဳထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အလြန္အမင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမည္မဟုတ္ဘဲ အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအတုိင္းသာ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ သေဘာတူညီျခင္းမရွိပါက ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အသံုးျပဳျခင္းကို ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ပါသည္။

အပိုဒ္ (ဂ) ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံ

ဤဝက္ဘ္ဆုိဒ္အားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္အတြင္း ေဖာ္ျပထားေသာေစ်၊ေငြေခ်စနစ္မ်ားျဖင့္ ေစ်းဝယ္ႏိုင္မွဳကို သင္သိရွိနားလည္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ ဆိုဒ္၏ ေငြေခ်စနစ္ကို ေထာက္ပံထားေသာ ၾကားခံကုမၸဏီကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕ဘက္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိသည္ကိုလည္း နားလည္ရပါမည္။ ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္း ေရာင္းခ်ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အြန္လုိင္းမွေငြေပးေခ်မွဳမ်ားကို သင္ႏွင့္ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ ေရာင္းခ်သူအၾကား၌သာ ထိန္းသိမ္းထားရပါမည္။

အပိုဒ္ (ဃ) ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အားအသံုးျပဳျခင္း

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အားအသံုးျပဳရာတြင္ လြယ္ကူအဆင္ေျပေစရန္ႏွင့္ အမွားအယြင္းမရွိေစရန္ ႀကိဳးစားပါမည္။ သို႕ေသာ္ အင္တာနက္လုိင္းႏွင့္ အျခားျပသနာမ်ားေၾကာင့္ တစ္ခါတရံ အသံုးျပဳ၍ မရျခင္း သင္၏အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ၾကည္႕ရွဳ၍ မရျခင္းမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ အဆင္ေျပရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

အပိုဒ္ (င) ဆိုဒ္အားအသံုးျပဳခြင့္

ဤ၀က္ဘ္ဆုိဒ္အား ၀င္ေရာက္ၾကည္႕ရွဳ အသံုးျပဳသူသည္ အနည္းဆံုး အသက္ ၁၈ႏွစ္ျပည္႕ၿပီး ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုထက္ငယ္ရြယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိဘ(သို႕)အုပ္ထိန္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဤ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အားအသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ ေစ်း၀ယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္သာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း အသံုးျပဳခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိဘဲကိုယ္ပိုင္အက်ိဳးအျမတ္အတြ က္သံုးျခင္း၊အျခားေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္အသံုးျပဳျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။ အကယ္၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတုိင္း လိုက္နာျခင္း မရွိပါက အသံုးျပဳသူအား ၾကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ အသံုးျပဳခြင့္ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆုိင္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားအားလံုးမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္အတြက္သာျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအားလံုးမွာ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားသာျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ကိုယ္ပိုင္ မဟုတ္ပါ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း အညႊန္းႏွင့္အႀကံေပးခ်က္မ်ားမွာ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ကိုယ္ပိုင္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားမဟုတ္ဘဲ အကိုးအကားမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အား သင့္အတြက္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားေသာ္လည္း page caches မ်ားႏွင့္တကြ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခုအားကူးယူျခင္း၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေဖာ္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါ။ ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ေစ်းႏွဳန္းမ်ားစသည္တုိ႕ကို ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးတြင္ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြက္ခ်က္ျဖင့္ မည္သည္႕ ေဆာ့ဖ္ဝဲအကူအညီႏွင့္မွ ကူးယူျခင္း ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါ။ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တစ္ခုလံုးႏွင့္ မည္သည္႕အစိတ္အပိုင္းမွမဆို ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲစီးပြားေရးသေဘာအရ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ တိုက္ရိုက္ကူးယူျခင္း၊ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါ။ ခြင့္ျပဳဘက္မရရွိဘဲ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္၏ အမွတ္တံဆိပ္၊ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား (ပံုမ်ား၊စာမ်ား၊စာမ်က္ႏွာဒီဇုိင္းမ်ား၊ေဖာင္မ်ား၊meta tagsမ်ား) တို႕ကို အသံုးျပဳခြင့္မရွိပါ။ အထက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါက သင္၏အေကာင့္အားခ်က္ျခင္း အသံုးျပဳခြင့္ရပ္ဆုိင္းမည္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒနည္းလမ္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၁။ ေဖာ္ျပထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလုိက္နာမွဳမရွိျခင္း ၂။ အျခားတစ္စံုတစ္ေယာက္အျဖစ္ ဟန္ေဆာင္အသံုးျပဳျခင္း၊ မွားယြင္းေသာအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႕ေဝျခင္း ၃။ တရားမဝင္ေသာ ရည္ရြက္ခ်က္တစ္ခုခုျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္း ၄။ ခြင့္မျပဳထားေသာ ေဒတာေဘ့စ္ႏွင့္စနစ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည္႕ရွဳရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ၅။ အျခားအသံုးျပဳသူမ်ားအား စိတ္အေႏွာက္အယွက္ေပးျခင္း ၆။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပဌာန္းဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုဝက္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ေဖာ္ျပျခင္း ၇။ ဗုိင္းရပ္စ္ႏွင့္ စနစ္ပ်က္ယြင္းေစမည္႕ အျခားေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကို တင္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ ၈။ အင္တာနက္ဥပေဒႏွင့္မညီညြတ္ေသာ အျခားအေၾကာင္းရာမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

အပိုဒ္ (စ) စီမံျခင္း

ဝက္ဘ္ဆုိဒ္အား ေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊ ဖ်က္စီးရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါ။ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏွင့္ အျခားတုိက္ရိုက္ (သို႕မဟုတ္) သြယ္ဝိုက္ပတ္သက္ေနသူမ်ားအား ထိခိုက္ေစမည္႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိပါ။ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းမွဳမ်ားျဖစ္ပြားပါက ဥပေဒနည္းအရ သင့္ထံတြင္ တာဝန္ရွိပါသည္။
၁။ ရာဇဝတ္မွဳျပဳလုပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊ တရားမဝင္သံုးစြဲျခင္း ၂။ သင္မပိုင္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ေစာ္ကားျခင္း (လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ဘာသာေရး၊မဟုတ္မမွန္သတင္းျဖန္႕ျခင္း၊ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ထိခိုက္ေစျခင္း) ၊ စသည္႕မည္သည္႕ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားမွဳမ်ိဳးကိုမွ မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေစမည္႕ စာမ်ား၊ အျပဳအမူမ်ား၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ပ်က္ျပားေစမည္႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ဗုိင္းရပ္စ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးလွဳပ္ျခားမဳွမ်ား၊ spam မ်ားျဖန္႕ပြားျခင္း အစရွိသည္တို႕ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား ခြင့္မျပဳပါ။ ၃။ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း ၄။ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ ယူဆျခင္း

အပိုဒ္ (ဆ) ထည္႕သြင္းခ်က္မ်ား

သင္ေပးထားေသာအခ်က္အလက္အားလံုး၊ (သံုးသပ္ခ်က္၊ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား) မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၏ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၿပီး သင့္အားျပန္လည္ေပးအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို သင္၏နာမည္ႏွင့္တကြ ဝက္က္ဘ္ဆုိဒ္၏မည္သည္႕ေနရာတြင္မဆို ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ သင္၏ကိုယ္ပိုင္အီးေမးလ္မဟုတ္ေသာ အျခားသူအေယာင္ေဆာင္ေမးလ္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေရးသားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို သင့္အားအေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ အခ်ိန္မေရြးပယ္ဖ်က္ႏုိင္သည္။

(က) အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ျခင္း

mogozay.com သည္ ကုန္ပစၥည္းေပါင္းမ်ားစြာကုိ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ အြန္လုိင္းေရွာ့ပင္းေမာလ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္စစ္ေဆးေသာ္လည္း လြတ္သြားသည့္အခ်က္အလက္မ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ တစုံတခု အမွားအယြင္းရွိပါက ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚမွ ဖယ္ခ်ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းသည့္ တစုံတခု၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ညစ္ညမ္းစာသားမ်ား၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တယူသန္ေျပာဆုိထားမႈမ်ား၊ ရုိင္းစုိင္းသည့္အသုံးအႏႈန္းမ်ား၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိထိခုိက္ေစႏိုင္သည့္စာသားမ်ား၊ လိမ္လည္ဖ်ားေယာင္းမႈမ်ား၊ ဆဲေရးတုိင္းထြာမႈမ်ား၊ ရုတ္ရင္းၾကမ္းတမ္းသည့္အသုံးအႏႈန္းမ်ား၊ မဖြယ္မရာစကားမ်ား၊ ေလာင္းကစားလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသားေရးစည္းလုံးညီညြတ္မႈ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈတို႔ကုိ ထိခုိက္ေစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ႏုိင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးေစသည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကုိ ထိခုိက္ေစသည့္ စာသားမ်ား၊ ဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ အသုံးအႏႈန္းမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ေဆာ့ဝဲလ္ဗုိင္းရပ္ပါဝင္ျခင္းစသည္တုိ႔ကို ေတြ႕ျမင္ပါက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကုိ ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားေပးႏုိင္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွာ ေသေသခ်ာခ်ာျပန္လည္စစ္ေဆး၍ မသင့္ေတာ္သည္မ်ားကုိ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း ျပန္လည္ျဖဳတ္ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚရွိ မသင့္ေတာ္သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းၾကားေပးသည့္အခါ နာမည္၊ ဖုန္းနံပတ္၊ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာအတိအက်၊ ကန္႔ကြက္ ဖယ္ရွားလုိသည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သက္ေသ သာဓကႏွင့္တကြ ေပးပုိ႔ေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မျပည့္စုံပါက တရားဝင္အေၾကာင္းၾကားခ်က္ဟု သတ္မွတ္မည္မဟုတ္သည့္အျပင္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးသြားမည္မဟုတ္ပါ။

(ခ) စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိ ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ အေရးအသားမ်ားအတြက္ အခုိင္အမာေျပာဆုိျခင္း

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားသူမ်ား၏ ကုိယ္အား ဥာဏ္အားကုိ အစဥ္အၿမဲေလးစားလ်က္ရွိပါသည္။ အကယ္၍ သင့္မူပုိင္ခြင့္ကုိ တနည္းနည္းျဖင့္ ထိခုိက္ေစျခင္းမ်ဳိးရွိလာပါက ကြ်န္ေတာ္တို႔ထံကုိ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွ လုံေလာက္သည့္အခ်ိန္အတြင္း တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ မူပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းၾကားေပးသည့္အခါ နာမည္၊ ဖုန္းနံပတ္၊ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာအတိအက်၊ မူပုိင္ခြင့္ကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သက္ေသ သာဓကႏွင့္တကြ ေပးပုိ႔ေပးရန္လုိအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ မျပည့္စုံပါက တရားဝင္အေၾကာင္းၾကားခ်က္ဟု သတ္မွတ္မည္မဟုတ္သည့္အျပင္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးသြားမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ျပင္ မမွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ပါက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ ထိခုိက္ေစျခင္းဟု ယူဆသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒအရ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။
mogozay.com တြင္ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္း၊ တဆင့္ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း သေဘာတူညီမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထုတ္လုပ္သူ၏ အခြင့္အေရးကုိ အၿမဲအေလးထားလ်က္ရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎သေဘာတူညီမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာတစုံတရာရွိလာပါက မူပုိင္ခြင့္ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းတြင္ အက်ဳံးဝင္မည္မဟုတ္ေပ။ ယင္းသေဘာတူညီမႈမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္သူ၊ ျဖန္႔ခ်ိသူ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်သူတို႔ႏွင့္သာ သက္ဆုိင္၍ mogozay.com မွ ၎အခ်င္းအရာအတြက္ တစုံတရာေဆာင္ရြက္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဘက္မွ ဥပေဒအရကန္႔သတ္ထားသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးသြားမည္မဟုတ္သည့္အတြက္ ေမးခြန္းတစုံတရာရွိလာပါက ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကသာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ လုိပါသည္။

(ည) ကုန္သြယ္မႈအမွတ္အသားႏွွင့္ မူပုိင္ခြင့္မ်ား

mogozay.com, Shop logo, Shop logo ဒီဇုိင္း MOGO, Shop, Shop Fashion စသည့္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ တင္ထားသည့္ လုိဂုိအမွတ္အသားမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာမူပုိင္ခြင့္တင္ၿပီးေသာ အမွတ္အသားမ်ားျဖစ္သည္။ လိုဂုိ၊ page headers, button icons, အကၡရာစာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈအမည္နာမမ်ားကုိ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ မသက္ဆုိင္သည့္ အျခားတစ္ဖက္ဖက္ကူးယူသံုးစြဲျခင္း၊ ေစ်းဝယ္သူမ်ားၾကားတြင္ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ကုမၸဏီနာမည္က်ဆင္းေစရန္ တမင္ရည္ရြယ္သုံးစြဲျခင္းမ်ဳိးကုိ ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ အသုံးျပဳထာသည့္ လိုဂုိအမွတ္တံဆိပ္မ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အမွတ္အသားမ်ားျဖစ္သည္။
ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ဒီဇုိင္း၊ စာသား၊ ေဆာ့ဝဲလ္၊ ဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ သီခ်င္း၊ အသံႏွင့္ အျခားမွတ္ပုံတင္ထားၿပီး သုိ႔မဟုတ္ မွတ္ပုံမတင္ထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ မူပုိင္ခြင့္ေအာက္တြင္သာ ရွိေနေသာအရာမ်ားျဖစ္သည္။ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္တစ္ခုလုံးကုိ ျမန္မာမူပုိင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ာ

N. Communicating With Us

When you visit the website, or send e-mails to us, you are communicating with us electronically. You will be required to provide a valid phone number while placing an order with us. We may communicate with you by e-mail, SMS, phone call or by posting notices on the website or by any other mode of communication we choose to employ. For contractual purposes, you consent to receive communications (including transactional, promotional and/or commercial messages), from us with respect to your use of the website (and/or placement of your order) and agree to treat all modes of communication with the same importance.

O. Losses

We will not be responsible for any business or personal losses (including but not limited to loss of profits, revenue, contracts, anticipated savings, data, goodwill, or wasted expenditure) or any other indirect or consequential loss that is not reasonably foreseeable to both you and us when you commenced using the website.

P. Amendments To Conditions Or Alterations Of Service And Related Promise

We reserve the right to make changes to the website, its policies, these terms and conditions and any other publicly displayed condition or service promise at any time. You will be subject to the policies and terms and conditions in force at the time you used the website ujanless any change to those policies or these conditions is required to be made by law or government authority (in which case it will apply to orders previously placed by you). If any of these conditions is deemed invalid, void, or for any reason unenforceable, that condition will be deemed severable and will not affect the validity and enforceability of any remaining condition.

Q. Events Beyond Our Control

We will not be held responsible for any delay or failure to comply with our obligations under these conditions if the delay or failure arises from any cause which is beyond our reasonable control. This condition does not affect your statutory rights.

R. Waiver

You acknowledge and recognize that we are a private commercial enterprise and reserve the right to conduct business to achieve our objectives in a manner we deem fit. You also acknowledge that if you breach the conditions stated on our website and we take no action, we are still entitled to use our rights and remedies in any other situation where you breach these conditions.

S. Termination

In addition to any other legal or equitable remedies, we may, without prior notice to you, immediately terminate the Terms and Conditions or revoke any or all of your rights granted under the Terms and Conditions. Upon any termination of this Agreement, you shall immediately cease all access to and use of the website and we shall, in addition to any other legal or equitable remedies, immediately revoke all password(s) and account identification issued to you and deny your access to and use of this website in whole or in part. Any termination of this agreement shall not affect the respective rights and obligations (including without limitation, payment obligations) of the parties arising before the date of termination. You furthermore agree that the website shall not be liable to you or to any other person as a result of any such suspension or termination. If you are dissatisfied with the website or with any terms, conditions, rules, policies, guidelines, or practices in operating the website, your sole and exclusive remedy is to discontinue using the website.

T. Governing Law And Jurisdiction

These terms and conditions are governed by and construed in accordance with the laws of the the Republic of the Union of Myanmar. You agree, as we do, to submit to the exclusive jurisdiction of the courts in Yangon.

U. Contact Us

V. Our Software

Our software includes any software (including any updates or upgrades to the software and any related documentation) that we make available to you from time to time for your use in connection with the us hereafter referred to as \"software” You may use the software solely for purposes of enabling you to use and enjoy our services as permitted by the Terms and Conditions and any related applicable terms as available on the website. You may not incorporate any portion of the Software into your own programs or compile any portion of it in combination with your own programs, transfer it for use with another service, or sell, rent, lease, lend, loan, distribute or sub-license the Software or otherwise assign any rights to the Software in whole or in part. You may not use the Software for any illegal purpose. We may cease providing you service and we may terminate your right to use the Software at any time. Your rights to use the Software will automatically terminate without notice from us if you fail to comply with any of the Terms and Conditions listed here or across the website. Additional third party terms contained within the website or distributed as such that are specifically identified in related documentation may apply and will govern the use of such software in the event of a conflict with these Terms and Conditions. All software used in any of our services is our property and/or our affiliates or its software suppliers and protected by the laws of Myanmar including but not limited to any other applicable copyright laws. When you use the website, you may also be using the services of one or more third parties, such as a wireless carrier or a mobile platform provider. Your use of these third party services may be subject to separate policies, terms of use, and fees of these third parties. You may not, and you will not encourage, assist or authorize any other person to copy, modify, reverse engineer, decompile or disassemble, or otherwise tamper with our software whether in whole or in part, or create any derivative works from or of the Software. In order to keep the Software up-to-date, we may offer automatic or manual updates at any time and without notice to you.

3. Conditions Of Sale (Between Us And Customers)

Please read these conditions carefully before placing an order for any products with the Sellers (“We” or “Our” or “Us”, wherever applicable) on the website. These conditions signify your agreement to be bound by these conditions.

A. Conditions Related To Sale Of The Product Or Service