စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

mogozay.com ဝက္ဘ္ဆိုဒ္အားအသံုးမျပဳခင္ ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာဖတ္ရွဳပါ။ Mogozay အေနၿဖင့္ မန္ဘာမ်ားထံမွေကာက္ယူေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုကာကြယ္ထားပါမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မွာ ေအာက္ပါ အတိုင္း ျဖစ္ပါ သည္။ ဤ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ အခ်ိန္မေရြးလိုအပ္သလုိ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခြင့္ရွိၿပီး ႀကိဳတင္အသိေပးစရာမလုိဘဲ ေျပာင္းလဲသည္႕အခ်ိန္မွစ၍ အက်ံဳး၀င္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ဘက္မွ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ ခဲ့ပါ က ၀က္ဆိုဒ္ တြင္ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္မ်ားကို အၿမဲဖတ္ရွဳရန္ အႀကံေပးလုိၿပီး ေျပာင္းလဲသည္႕အခ်ိန္တြင္ သင္ဆက္လက္ အသံုးျပဳေနျခင္းျဖင့္အေျပာင္းအလဲမ်ားကို လက္ခံနားလည္ေၾကာင္း မွတ္ယူမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ေဖာ္ၿပပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုေကာက္ခံပါမည္။

လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မွာ ထပ္မံအသံုး ျပဳ ၇န္ လိုအပ္ေသာ competitions , sign ups ျပ ု လုပ္ျခင္း မ်ား ၊ အျခားေသာ ဥပေဒနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား မွ အပ သင္၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ား အေကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို Mogozay မွ မေပါက္ၾကားေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။ က်ြန္ုပ္တို့ ၀က္ဆိုဒ္မွ ၀ယ္ယူ ျပီးပါ က ထပ္မံ ျပီး ပို့ေဆာင္ ေပးရန္ လိပ္စာ နွင့္ က်သင့္ ေငြ ေပးေခ် ၇န္ နည္းလမ္းတို့ကို ေဖာ္ ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။

  • သင့္နာမည္
  • ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္
  • အိမ္ လိပ္စာ
  • အီးေမးလ္ လိပ္စာ နွင့္
  • အသက္
ကၽြႏု္ပ္တို့စုေဆာင္းထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုမည္သို့အသံုးခ်မည္နည္း

လူၾကီးမင္းတုိ့၏လိိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုနားလည္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားကိုေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးသၿဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုစုေဆာင္းၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ စာရင္းသြင္းထားၿပီးလုိအပ္လွ်င္ၿပန္လည္ၾကည့္ရွုႏုိင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ့၏ဝန္ေဆာင္မွုတုိးတက္ေစရန္အခါအားေလ်ာ္စြာ လူၾကီးမင္းတို့စိတ္ဝင္စားမည့္ ေလ်ာ့ေစ်းမ်ား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပစၥည္းသစ္မ်ားေရာက္ရွိၿခင္း စသည္ၿဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလူၾကီးမင္း၏ အီးေမးလ္လိပ္စာသို့ပို့ေပးပါမည္။

Third Party လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

MOGO ႏွင့္ ၎၏ အသင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စတိုးဆိုင္မ်ား ဖြင့္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ- စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သီးျခားတစ္ခုခ်င္းစီသည္ Marketplace မွတဆင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကမ္းလွမ္းပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီမ်ား၏ ဝက္ဆိုဒ္မ်ားအတြက္ လင့္ခ္မ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာအျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဝက္ဆိုဒ္လင့္ခ္မ်ားအား ကြ်န္ေတာ္တို႔မွ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ စစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ အကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ တာဝန္မဟုတ္ပါ။ ဤစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သီးျခားတစ္ခုခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ဝက္ဆိုဒ္၏ content တစ္ခုခု၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားအား ကြ်န္ေတာ္တုိ႔မွ ခြင့္မျပဳပါ။ အတည္မျပဳပါ။ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ content မ်ား၊ အျခား third-parties မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်န္ေတာ္တို႔တြင္ တစ္စံုတစ္ရာ တာဝန္မရွိပါ။ Third-party တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ သင္၏လုပ္ငန္းအား ေသခ်ာစြာ ေလ့လာျခင္း၍ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္အခါ သင္မွ ေျပာျပႏိုင္ၿပီး ၎ third-party ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ customer information အား ကြ်န္ေတာ္တို႔မွ မွ်ေဝေပးႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔၏ privacy statement မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား သင္မွ ဂ႐ုတစိုက္ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္ပါသည္။