စာနယ်ဇင်းနှင့်မီဒီယာ

စာနယ်ဇင်းနှင့်မီဒီယာ

Mogozay သည္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ မုိဘုိင္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ တစ္မူထူးျခားေသာ အြန္လုိင္းအပလီေကးရွင္းတစ္ခု ဖစ္ပါသည္။ Mogozay အပလီေကးရွင္းကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ပည္တြင္းျပည္ပ စ်းဝယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားေပါင္း ၁၅၀၀၀က်ာ္ကုိ ရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏုိင္ျပီး အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ပုိ႕ေဆာင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ Mogozay ကုိ အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာေကာင္းေသာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားကုိ အသြင္သစ္အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ ရရွိခံစားႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေမးျမန္းလုိသည္မ်ားရွိပါက Customer service team သို႕ အာက္ပါဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္ အီးေမးလ္ လိပ္စာမ်ားကုိ ၂၄ နာရီ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

Customer Service Officer

Phone: +959 9788977888
Email: hello@mogozay.com

ကၽြႏုပ္တုိ႕ေ။္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ
အာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအတုိင္း ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။

2018/Apr – ဓျပီ ၂၀၁၈

2018/May – ေမ ၂၀၁၈