ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္စနစ္မ်ား

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေငြေပးေခ်မည့္စနစ္မ်ားသည္ အလြယ္ကူဆံုးျဖစ္ပါသည္။

ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္စနစ္မ်ား

ပစၥည္းေရာက္ေငြေခ်မႈစနစ္မ်ား၊ ဘဏ္မွငြေပးေခ်မႈႈမ်ား ကုိ Mogozay တြင္စ်းဝယ္ရာ၌ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ မၾကာမီတြင္ မိတ္ဆက္ေပးမည့္ Mogopay စနစ္တြင္ေငြေၾကးကုိ ေခၽြတာစုေဆာင္းႏုိင္ေသာ စ်းဝယ္စနစ္ပါဝင္မည္ ဖစ္ပါသည္။ သင္ေနထုိင္ရာအိမ္ (သုိ႕) ရုံး အေရာက္ ပုိ႕ေဆာင္ေပးမည့္ စနစ္မ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေ။္ ပထမဦးဆုံးေသာ ကုိယ္တုိင္လာေရာက္ ရြးခ်ယ္ရမည့္နရာမ်ား သတ္မွတ္မႈကုိလည္း အခမဲ့ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္မႈ ကုန္က်စရိတ္ကုိေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး မလုိလားအပ္ေသာ အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္းမႈမ်ားကုိ သက္သာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။