ဘယ္လိုျပန္သြားရမလဲ

Return of product is much easier then you think

ကုန္ပစၥည္းျပန္လဲ/ျပန္ပို႔ျခင္း

(၁) သင္ဝယ္ယူထားေသာပစၥည္းမွာ လာပို႕စဥ္တြင္ ပ်က္စီးေနျခင္း၊မွားယြင္းေနျခင္း၊အျပည္႕အစံုမပါဝင္ျခင္း တို႕ျဖစ္ေနပါကလက္ခံရရွိသည္႕ရက္မွသတ္မွတ္ထားေသာရက္အတြင္းဆက္သြယ္ၿပီး ျပန္လည္ေပးပို႕ျခင္း၊လဲလွယ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ကုန္ပစၥည္း၏ အမ်ိဳးအစားႏွင္ ့အေျခအေနေပၚမူတည္၍ ျပန္လဲေပးျခင္း၊ျပန္အမ္းေငြေပးျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။Step 1

(၂) အခ်ိဳ႕ေသာပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားမွအတြင္းအျပင္ ပ်က္စီးေနျခင္းမဟုတ္ပါက ျပန္လည္ ေပးပို႕၍ မရႏုိင္ပါ။Step 2

"ျပန္လည္ေပးပို႕ျခင္းမရရွိႏုိင္ပါ"ဟုေဖာ္ျပထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ေပးပို႕ျခင္း။လဲျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ Step 3

မည္သည္႕အေျခအေနမ်ားလိုအပ္ပါသလဲ?

(၁) ကုန္ပစၥည္းသည္နဂိုမူလ ထုတ္ပိုးထားေသာ ပံုစံရွိရပါမည္။ ဖက္ရွင္အဝတ္အထည္မ်ားကို မိမိႏွင့္ကိုက္ညီမွဳရွိမရွိစမ္းသပ္ဝတ္ဆင္ၾကည္႕ႏိုင္ေသာ္လည္း ဝယ္ယူစဥ္ကအတုိင္းအထုတ္အပိုးႏွင့္ပံုစံမပ်က္ရွိရပါမည္။ ဝယ္ယူစဥ္ကအတိုင္း အသစ္အေျခအေနမရွိေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္လည္ေပးပို႕မွဳ လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။Step 1

(၂) ျပန္လည္ေပးပို႕လိုသည္႕အခါ နဂိုဝယ္ယူစဥ္ကပါရွိေသာ တံဆိပ္မ်ား၊အာမခံကဒ္ျပားမ်ား၊လက္ေဆာင္မ်ား၊အသံုးျပဳရန္အညႊန္းစာအုပ္၊တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား အစရွိသည္တို႕ အျပည္႕အစံုပါဝင္ရပါမည္။Step 2

(၃) ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ထုတ္ပိုးထားေသာပံုမ်ားအထုတ္မ်ား ပ်က္စီးယုိယြင္းေနျခင္းမရွိရပါ။ အထုတ္အပိုးကိုျပန္လည္ေပးပို႕ေၾကာင္းစာရြက္ႏွင့္တကြျပန္လည္ပို႕ေဆာင္ရပါမည္။ ထုတ္ပိုးထားေသာဘူးခြံ၊အိတ္မ်ားေပၚတြင္ တိပ္မ်ားစတစ္ကာမ်ား မကပ္ရပါ။Step 3

အထက္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမွဳမရွိပါက ျပန္လည္ေပးပို႕ျခင္း/လဲလွယ္လိုျခင္းကို ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ပစၥည္းျပန္ပို႕ျခင္း/ျပန္လဲလိုျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

(၁) ပ်က္စီးေနျခင္(ျပင္ပပစၥည္းမ်ားပ်က္စီး၊က်ိဳးပဲ့ေနျခင္း)/ သံုးမရျခင္း (အတြင္းပိုင္းမွစက္ပစၥည္းမ်ားခ်ိဳ႕ယြင္းေနျခင္း)Step 1

(၂) မွားယြင္းေနျခင္း (ဝက္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္ႏွင့္မကိုက္ညီျခင္း)/ ေဖာ္ျပထားေသာပစၥည္းမ်ား အျပည္႕အစံုမပါဝင္ျခင္းStep 2

(၃) ေက်းဇူးၿပဳ၍သတိၿပဳရန္မွာ မွန္းထားေသာအရည္အေသြးအတိုင္းမေကာင္းၿခင္း(quality), အံဝင္ခြင္က်မၿဖစ္ၿခင္း(compatibility),ပစၥည္းစစ္မွန္မွု(authenticity)ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မေကာင္းၿခင္း(functionality) တို့အတြက္ေတာ့ လဲလွယ္မေပးပါ။Step 3